Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 17. Phân loại quan hệ từ --> Xác định và phân loại quan hệ từ trong câu
12/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại quan hệ từ trong câu trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.

Phân loại trạng ngữ --> Xác định và phân loại quan hệ từ trong câu


1. Xác định và phân loại từ kết nối trong câu.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

2. Xác định và phân loại quân hệ từ: nguyên nhân - kết quả.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu. Bài luyện này tập trung vào các quan hệ từ nguyên nhân - kết quả.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

3. Xác định và phân loại quân hệ từ: điều kiện - kết quả.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu. Bài luyện này tập trung vào các quan hệ từ điều kiện - kết quả.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

4. Xác định và phân loại quân hệ từ: tương phản.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu. Bài luyện này tập trung vào các quan hệ từ tương phản.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

5. Xác định và phân loại quân hệ từ: tăng tiến.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu. Bài luyện này tập trung vào các quan hệ từ tăng tiến.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

6. Xác định và phân loại quân hệ từ: mục đích.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu. Bài luyện này tập trung vào các quan hệ từ mục đích.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7203

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn