Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm HỌC TOÁN, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5- Phần VI
22/10/2012

Phần VI: Tính giá trị biểu thức

toán tiểu họcBài viết này liệt kê và mô tả ngắn các FORM mô tả các dạng toán thuộc nhóm Tính giá trị biểu thức nằm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học. Các dạng kiến thức bao gồm:

- Tính giá trị biểu thức với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- Tính giá trị biểu thức có ngoặc, không có ngoặc.

- Tính giá trị biểu thức chứa chữ, 1 chữ và 2 chữ.

- Tính trung bình cộng của dãy số.


Stt

Tên Form

Khuôn dạng Form

Mô tả ngắn

1.

Tính giá trị biểu thức (không chứa ngoặc).

toán tiểu học

Đây là dạng toán tính toán một biểu thức toán học có chứa các phép tính hỗ hợp cộng, trừ, nhân, chia, không có ngoặc.

HS cần thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự đã được học trên lớp (nhân chia trước, cộng trừ sau). HS thực hiện lần lượt các phép tính bằng cách nhập số hoặc phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ngay trên màn hình. Qui trình tính toán có thể thực hiện theo nhiều bước.

Các biểu thức tính toán không có ngoặc được chia và phân loại như sau:

1. Biểu thức chỉ chứa phép toán cộng, trừ.

Các dạng biểu thức cụ thể của loại biểu thức này như sau:

X +- Y

X +- Y +- Z

2. Biếu thức chỉ chứa phép toán nhân, chia.

Các dạng biểu thức cụ thể của loại biểu thức này như sau:

X x/: Y

X x/: Y x/: Z

3. Biểu thức hỗn hợp chứa cả 4 phép tính.

X +- Y x/: Z

X x/: Y +-Z

2.

Tính giá trị biểu thức (có chứa ngoặc).

toán tiểu học

Đây là dạng toán tính toán một biểu thức toán học có chứa các phép tính hỗ hợp cộng, trừ, nhân, chia, và có chứa ngoặc.

HS cần thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự đã được học trên lớp (thực hiện trong ngoặc trước, nhân chia trước, cộng trừ sau). HS thực hiện lần lượt các phép tính bằng cách nhập số hoặc phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ngay trên màn hình. Qui trình tính toán có thể thực hiện theo nhiều bước.

Các biểu thức tính toán không có ngoặc được chia và phân loại như sau:

1. Biểu thức có ngoặc chỉ chứa phép toán cộng, trừ.

Các dạng biểu thức cụ thể của loại biểu thức này như sau:

X +- (Y +- Z)

2. Biếu thức có ngoặc chỉ chứa phép toán nhân, chia.

Các dạng biểu thức cụ thể của loại biểu thức này như sau:

X x/: (Y x/: Z)

3. Biểu thức hỗn hợp chứa cả 4 phép tính.

(X +- Y) x/: Z

X x/: (Y +-Z)

3.

Tính giá trị biểu thức chứa 1 chữ.

toán tiểu học

Dạng toán tính giá trị biểu thức có chứa chữ. Để tính toán các biểu thức này, HS cần thay thế giá trị của chữ vào biểu thức và tính toán như một biểu thức bình thường.

Với biểu thức, HS cần thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự đã được học trên lớp (thực hiện trong ngoặc trước, nhân chia trước, cộng trừ sau). HS thực hiện lần lượt các phép tính bằng cách nhập số hoặc phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ngay trên màn hình. Qui trình tính toán có thể thực hiện theo nhiều bước.

Phân loại các biểu thức có chứa 1 chữ bao gồm các dạng sau (chứa chữ a):

X +- a

a +- X

X x/: a

a x/: X

4.

Tính giá trị biểu thức chứa 2 chữ.

toán tiểu học

Dạng toán tính giá trị biểu thức có chứa chữ. Để tính toán các biểu thức này, HS cần thay thế giá trị của chữ vào biểu thức và tính toán như một biểu thức bình thường.

Với biểu thức, HS cần thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự đã được học trên lớp (thực hiện trong ngoặc trước, nhân chia trước, cộng trừ sau). HS thực hiện lần lượt các phép tính bằng cách nhập số hoặc phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ngay trên màn hình. Qui trình tính toán có thể thực hiện theo nhiều bước.

Phân loại các biểu thức có chứa 2 chữ bao gồm các dạng sau (chứa chữ a, b):

X +-a +- b

X x/: a x/: b

5.

Tính giá trị biểu thức chứa 3 chữ.

toán tiểu học

Dạng toán tính giá trị biểu thức có chứa chữ. Để tính toán các biểu thức này, HS cần thay thế giá trị của chữ vào biểu thức và tính toán như một biểu thức bình thường.

Với biểu thức, HS cần thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự đã được học trên lớp (thực hiện trong ngoặc trước, nhân chia trước, cộng trừ sau). HS thực hiện lần lượt các phép tính bằng cách nhập số hoặc phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) ngay trên màn hình. Qui trình tính toán có thể thực hiện theo nhiều bước.

Phân loại các biểu thức có chứa 3 chữ bao gồm các dạng sau (chứa chữ a, b, c):

a +- b +- c

a +- (b +- c)

a x/: (b +- c)

6.

Tính trung bình cộng của hai hay nhiều số.

toán tiểu học

Bài toán tính trung bình cộng của hai hay nhiều hơn số tự nhiên.

HS tính trung bình cộng và điền đáp số vào vị trí trên màn hình.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=6743

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn