Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các chức năng chính của phần mềm DẠY TOÁN 5 - Phần 2
15/10/2012

DẠY TOÁN 5 là phần mềm cuối cùng nằm trong bộ 5 CD DẠY TOÁN 1, 2, 3, 5. Đây là phần mềm được thiết kế riêng dành giáo viên giảng dạy và phụ huynh hướng dẫn dạy con học tại gia đình theo chương trình SGK môn Toán lớp 5. Lần đầu tiên toàn bộ chương trình SGK môn Toán lớp 5 đã được mô phỏng trọn vẹn trên máy tính.


4. Giải toán có lời văn

Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Ôn tập giải toán

Giải toán bằng 2 phép tính

Bài toán rút về đơn vị

Bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu

Bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ số

Bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số

Giải toán liên quan đến tỷ số phần trăm

Dạng toán: tính tỷ số phần trăm

Dạng toán: tính số thứ hai

Dạng toán: tính số thứ nhất

2

Bài toán: vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài toán tính vận tốc

Bài toán tính quãng đường

Bài toán tính thời gian: dạng đơn giản

Bài toán tính thời gian: thời gian hỗ hợp

Bài toán tính thời gian: thời gian là số thập phân

5. Các bài toán có yếu tố hình học

Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

2

Diện tích tam giác

Tính diện tích tam giác

Hình thang

Tính diện tích hình thang

Hình tròn

Tính chu vi hình tròn biết bán kính

Tính chu vi hình tròn biết đường kính

Tính diện tích hình tròn

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung quanh hình lập phương

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tính thể tích hình lập phương

Nhận biểt hình trụ, hình cầu

Nhận biết hình trụ, hình cầu

6. Các dạng toán khác

Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

2

Biểu đồ tỷ lệ phần trăm

Quan sát và làm quen với biểu đồ hình quạt

Quan sát và tính toán đơn giản với biểu đồ

Biểu đồ: các bài toán tổng hợp

Danh sách 171 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 5.

STT

NỘI DUNG

Trang

Ghi chú

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

1.

Ôn tập: Khái niệm về phân số

3

2.

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

5

3.

Ôn tập: So sánh hai phân số

6

4.

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

7

5.

Phân số thập phân

8

6.

Luyện tập

9

7.

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

10

8.

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

11

9.

Hỗn số

12

10.

Hỗn số (tiếp theo)

13

11.

Luyện tập

14

12.

Luyện tập chung

15

13.

Luyện tập chung

16

14.

Luyện tập chung

16

15.

Ôn tập về giải toán

17

16.

Ôn tập và bổ sung về giải toán

18

17.

Luyện tập

19

18.

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

20

19.

Luyện tập

21

20.

Luyện tập chung

22

21.

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

22

22.

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

23

23.

Luyện tập

24

24.

Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông

25

25.

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

27

26.

Luyện tập

28

27.

Héc-ta

29

28.

Luyện tập

30

29.

Luyện tập chung

31

30.

Luyện tập chung

31

31.

Luyện tập chung

32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

I. Số thập phân

32.

Khái niệm số thập phân

33

33.

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

36

34.

Hàng của số thập phân. Đọc và viết số thập phân

37

35.

Luyện tập

38

36.

số thập phân bằng nhau

40

37.

So sánh số thập phân

41

38.

Luyện tập

43

39.

Luyện tập chung

43

40.

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

44

41.

Luyện tập

45

42.

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

45

43.

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

46

44.

Luyện tập chung

47

45.

Luyện tập chung

48

46.

Luyện tập chung

48

II. Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng:

47.

Cộng hai số thập phân

49

48.

Luyện tập

50

49.

Tổng nhiều số thập phân

51

50.

Luyện tập

52

2. Phép trừ:

51.

Trừ hai số thập phân

53

52.

Luyện tập

54

53.

Luyện tập chung

55

3. Phép nhân:

54.

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

55

55.

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

57

56.

Luyện tập

58

57.

Nhân một số thập phân với một số thập phân

58

58.

Luyện tập

60

59.

Luyện tập

61

60.

Luyện tập chung

61

61.

Luyện tập chung

62

4. Phép chia:

62.

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

63

63.

Luyện tập

64

64.

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

65

65.

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

67

66.

Luyện tập

68

67.

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

69

68.

Luyện tập

70

69.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

71

70.

Luyện tập

72

71.

Luyện tập chung

72

72.

Luyện tập chung

73

73.

Tỉ số phần trăm

73

74.

Giải toán về tỉ số phần trăm

75

75.

Luyện tập

76

76.

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

76

77.

Luyện tập

77

78.

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

78

79.

Luyện tập

79

80.

Luyện tập chung

90

81.

Luyện tập chung

79

82.

Giới thiệu máy tính bỏ túi

81

83.

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

82

Chương 3: Hình học

84.

Hình tam giác

85

85.

Diện tích hình tam giác

87

86.

Luyện tập

88

87.

Luyện tập chung

89

88.

Hình thang

91

89.

Diện tích hình thang

93

90.

Luyện tập

94

91.

Luyện tập chung

95

92.

Hình tròn. Đường tròn

96

93.

Chu vi hình tròn

97

94.

Luyện tập

99

95.

Diện tích hình tròn

99

96.

Luyện tập

100

97.

Luyện tập chung

100

98.

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

101

99.

Luyện tập về tính diện tích

103

100.

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

104

101.

Luyện tập chung

106

102.

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

107

103.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

109

104.

Luyện tập

110

105.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

111

106.

Luyện tập

112

107.

Luyện tập chung

113

108.

Thể tích của một hình

114

109.

Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối

116

110.

Mét khối

117

111.

Luyện tập

119

112.

Thể tích hình hộp chữ nhật

120

113.

Thể tích hình lập phương

122

114.

Luyện tập chung

123

115.

Luyện tập chung

124

116.

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

125

117.

Luyện tập chung

127

118.

Luyện tập chung

128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Số đo thời gian

119.

Bảng đơn vị đo thời gian

129

120.

Cộng số đo thời gian

131

121.

Trừ số đo thời gian

132

122.

Luyện tập

134

123.

Nhân số đo thời gian

135

124.

Chia số đo thời gian

136

125.

Luyện tập

137

126.

Luyện tập chung

137

Vận tốc, quãng đường, thời gian

127.

Vận tốc

138

128.

Luyện tập

139

129.

Quãng đường

140

130.

Luyện tập

141

131.

Thời gian

142

132.

Luyện tập

143

133.

Luyện tập chung

144

134.

Luyện tập chung

144

135.

Luyện tập chung

145

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

136.

Ôn tập về số tự nhiên

147

137.

Ôn tập về phân số

148

138.

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

149

139.

Ôn tập về số thập phân

150

140.

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

151

141.

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

152

142.

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

153

143.

Ôn tập về đo diện tích

154

144.

Ôn tập về đo thể tích

155

145.

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

155

146.

Ôn tập về đo thời gian

156

Ôn tập về các phép tính với các sô tự nhiên, phân số, số thập phân

147.

Phép cộng

158

148.

Phép trừ

159

149.

Luyện tập

160

150.

Phép nhân

161

151.

Luyện tập

162

152.

Phép chia

163

153.

Luyện tập

164

154.

Luyện tập

165

155.

Ôn tập về các phép toán với số đo thời gian

165

Ôn tập về hình học

156.

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

166

157.

Luyện tập

167

158.

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

168

159.

Luyện tập

169

160.

Luyện tập chung

169

Ôn tập về giải toán

161.

Một số dạng toán đặc biệt đã học

170

162.

Luyện tập

171

163.

Luyện tập

171

164.

Luyện tập

172

165.

Ôn tập về biểu đồ

173

166.

Luyện tập chung

175

167.

Luyện tập chung

176

168.

Luyện tập chung

176

169.

Luyện tập chung

177

170.

Luyện tập chung

178

171.

Luyện tập chung

179URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=6718

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn