Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng so sánh các chức năng mới nhất của iQB 8.0
11/07/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


Stt

Chức năng

iQB 1.0

2004

iQB 2.0

2006

iQB 3.0

2007

iQB 4.0

2009

iQB 5.0

2010

iQB60

2012

iQB70

2012

iQB80

2014

1.

Khởi tạo CSDL

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

2.

Font chữ hỗ trợ

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

3.

Khởi tạo CSDL theo wizard tự động nhập kỹ năng và kiến thức của các môn học

--ˇ

các môn học THPT

ˇ

toàn bộ môn học TH, THCS, THPT

ˇ

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

ˇ

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

ˇ

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

ˇ

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

4.

Khởi tạo nhanh CSDL với khả năng tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức

------ˇ

Tính năng này phù hợp cho các CSDL môn học ngoài khối phổ thông

ˇ

Tính năng này phù hợp cho các CSDL môn học ngoài khối phổ thông

5.

Đưa CSDL lên mạng Internet

-------ˇ

Thông qua iQB.net

6.

Truy cập CSDL ngân hàng câu hỏi trên Internet

-------ˇ

Thông qua iQB Moon

7.

Nhập kỹ năng, ma trận kiến thức

ˇˇˇˇˇ

hỗ trợ kéo thả

ˇ

hỗ trợ kéo thả

ˇ

hỗ trợ kéo thả

ˇ

hỗ trợ kéo thả

8.

Nhập câu hỏi chính.

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

9.

Nhập câu hỏi tạm thời

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

10.

Điều chỉnh, sửa trực tiếp thông tin câu hỏi bất kỳ trong CSDL.

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

11.

Các dạng câu hỏi hỗ trợ của phần mềm

ˇ

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

ˇ

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

ˇ

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

ˇ

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

ˇ

Bổ sung thêm loại câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

ˇ

Câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

ˇ

Bổ sung thêm 2 loại câu hỏi điền khuyết: kéo thả, điền từ và chọn từ

ˇ

Bổ sung thuộc tính Dạng nội dung (Text Type) của câu hỏi

12.

Câu hỏi phụ trong câu hỏi dài hỗ trợ:

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

tự luận và trắc nghiệm

Tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

Tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

13.

Câu hỏi kèm âm thanh, video và media khác

-----ˇˇˇ

14.

Thu âm trực tiếp cho dữ liệu Media

-----ˇˇˇ

15.

Nhập nhanh câu hỏi (Quick Input).

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

16.

Nhập câu hỏi chính thức từ Text Editor

---ˇˇˇˇˇ

17.

Nhập câu hỏi tạm thời từ Text Editor

---ˇˇˇˇˇ

18.

Nhập câu hỏi nhanh từ Text Editor

---ˇˇˇˇˇ

19.

Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL

--ˇ

Chỉ câu hỏi trắc nghiệm

ˇ

Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

ˇ

tất cả các dạng câu hỏi, trắc nghiệm, tự luận, ngắn, dài, tự động nhận biết các dạng câu hỏi

ˇ

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

ˇ

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

ˇ

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

20.

In DS câu hỏi, chuyển ra DOC File

ˇ

Chỉ chuyển ra rtf File

ˇ

Chỉ chuyển ra rtf File

ˇ

Chuyển ra DOC file

ˇ

in cả mã điều khiển câu hỏi khi chuyển nhập

ˇ

in tất cả các dạng mã điều khiển

ˇ

in tất cả các dạng mã điều khiển

ˇ

in tất cả các dạng mã điều khiển

ˇ

in tất cả các dạng mã điều khiển

21.

Kiểm tra lỗi logic câu hỏi

--ˇˇˇˇˇˇ

22.

Chức năng xem nhanh và kiểm tra từng câu hỏi trong CSDL

------ˇ

Chức năng mới từ iQB 7.0

ˇ

Chức năng mới từ iQB 7.0

23.

Nhập mẫu đề kiểm tra.

-ˇ

chỉ có kiểu Tỉ lệ phần trăm kiến thức

ˇ

Bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test

ˇˇ

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

ˇ

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

ˇ

Nâng cấp thông tin Sơ đồ Test.

Hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi và ma trận đề

ˇ

Hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi và ma trận đề

24.

Cho phép nhập điểm từng câu hỏi trong Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra.

------ˇˇ

25.

Khái niệm Ma trận đề trong mẫu đề kiểm tra.

------ˇ

Khái niệm mới có trong iQB 7.0

ˇ

26.

Nhập thông tin mẫu đề kiểm tra thông qua Ma trận đề

------ˇˇ

27.

Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

28.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Sơ đồ Test

--ˇˇ

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra

ˇ

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

ˇ

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

ˇ

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

ˇ

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

29.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Tỉ lệ kiến thức

----ˇˇˇˇ

30.

Mô hình đề kiểm tra

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Bổ sung thêm khái niệm Quiz File (*.qbtz)

Test File (*.qbt)

Quiz File (*.qbtz)

Test File (*.qbt)

Quiz File (*.qbtz)

31.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra trực tiếp (không qua mẫu đề kiểm tra)

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

32.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra.

-ˇˇˇˇˇˇˇ

33.

Nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi của Test File.

--ˇˇˇˇ

ˇ

ˇ

34.

Tự động sắp xếp và tạo nhóm câu hỏi cho đề kiểm tra

----ˇˇˇˇ

35.

Nhập trực tiếp một Test File

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

36.

Điều chỉnh, thay đổi thông tin chi tiết cho một Test File

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

37.

Thay thế nhanh 1 câu hỏi của Test File từ nguồn CSDL Ngân hàng câu hỏi

-------ˇ

38.

Khởi tạo đa đề kiểm tra

-------ˇ

Chức năng này đưa vào iQB Lion

39.

Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của câu hỏi (chính thức và tạm thời) đã nhập trong CSDL.

ˇˇˇˇˇ

bổ sung tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

ˇ

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

ˇ

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

ˇ

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

40.

Trộn và xáo trộn câu hỏi Test

ˇˇˇ

bổ sung tính năng chỉ xáo trộn câu hỏi bên trong các nhóm câu hỏi

ˇˇ

hỗ trợ toàn bộ các loại câu hỏi

ˇ

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

ˇ

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

ˇ

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

41.

Số lượng câu hỏi được phép nhập trong CSDL

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

42.

Số lượng câu hỏi được phép khởi tạo trong một Test File

200

200

200

200

200

200

200

200

43.

Số lượng đề kiểm tra được phép mở

10

10

10

10

10

10

10

10

44.

Xem trước đề kiểm tra (print preview)

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

45.

In đề kiểm tra

ˇˇˇ

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

ˇ

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

ˇ

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

ˇ

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

ˇ

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

ˇ

Bổ sung chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy thi A3

46.

In đề kiểm tra ra mấu giấy thi A3

-------ˇ

Chức năng này đưa vào iQB Lion

47.

Đánh giá và tìm kiểm câu hỏi trong CSDL.

--ˇˇˇˇˇˇ

48.

Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.

--ˇˇˇˇˇˇ

49.

Xem thông tin Test File

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

50.

Xem và sửa thông tin Test File (không cho phép sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra)

ˇˇˇ

bổ sung thêm tính năng phân nhóm câu hỏi

ˇˇˇˇˇ

51.

Kiểm tra lỗi Logic đề kiểm tra

-ˇˇˇˇˇˇ

Áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi mới

ˇ

Áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi mới

52.

Khởi tạo, sửa và nhập trực tiếp đề kiểm tra

ˇˇˇ

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

ˇ

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor

ˇ

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

ˇ

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

ˇ

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

ˇ

Bổ sung 2 tính năng thay thế câu hỏi và bổ sung thêm từ CSDL

53.

Tách, ghép đề kiểm tra

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

54.

Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

55.

Các hình thức kiểm tra trực tuyến

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

bổ sung thêm hình thức kiểm tra nhanh

hỗ trợ 2 hình thức kiểm tra: chuẩn và nhanh

bổ sung thêm hình thức kiểm tra mở

bổ sung thêm hình thức kiểm tra công cộng và IQ

Toàn bộ các hình thức kiểm tra đã hỗ trợ tất cả các dạng câu hỏi.

Toàn bộ các hình thức kiểm tra đã hỗ trợ tất cả các dạng câu hỏi.

56.

Lệnh kiểm tra thử (kiến thức)

--ˇˇˇ

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

ˇ

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

ˇ

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

ˇ

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

57.

Chức năng kiểm tra nhanh

--ˇˇ-

đưa vào như một lựa chọn của lệnh kiểm tra chính thức

-

--

58.

Skin cho màn hình Test Online

-ˇˇˇˇˇ

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

ˇ

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

ˇ

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

59.

Ghi kết quả kiểm tra vào Log File

ˇˇˇˇˇ-

Trong iQB 6.0, chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra thành các phần mềm riêng

-

Trong tương lai chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra thành các phần mềm riêng

ˇ

Mở rộng tính năng này trong iCloud Tester

60.

Chấm bài kiểm tra trực tiếp

-ˇ

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

ˇ

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

ˇ

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

ˇ

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

ˇ

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

ˇ

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

ˇ

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

61.

Chức năng in mẫu chấm bài trắc nghiệm theo đề kiểm tra

----ˇˇˇˇ

62.

Import / Export Database

ˇˇˇˇˇ

bổ sung thêm tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

ˇ

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

ˇ

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

ˇ

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

63.

Quản trị người dùng

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

64.

Thống kê dữ liệu đầy đủ

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

Bổ sung thêm 1 thống kê phân bổ theo kiến thức lõi.

65.

Sao lưu dữ liệu

ˇˇˇˇˇˇˇˇ

66.

Nhập và khởi tạo trực tiếp Quiz File

-----ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

67.

Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL

-----ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

68.

Chuyển đổi Test File --> Quiz File

--------

69.

Chuyển đổi Quiz File --> Test File

-----ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

ˇ

Có trong pm iQB Quiz Maker

70.

Công nghệ iCloud Test

-------ˇ


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7645

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn