Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài toán Thời khóa biểu Học viện kỹ thuật Quân sự
05/10/2006

Hiện tại Phòng Đào tạo HVKTQS đang đảm nhiệm một công việc rất lớn và đồ sộ là quản lý, theo rõi toàn bộ chương trình đào tạo, thời khóa biểu cho toàn bộ các lớp học thuộc phạm vi HVKTQS quản lý. Toàn bộ các công việc trên chủ yếu được thực hiện bằng tay, các phần mềm được sử dụng rất hạn chế và rời rạc. Là một Học viện số một toàn quân, việc tin học hóa quản lý đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sự là một nhu cầu bức bách và cần thiết. Vừa qua, HVKTQS đã ký kết với Công ty School@net hợp đồng viết phần mềm Hỗ trợ và Quản lý Thời khóa biểu, đây là một bước đi đầu tiên của việc tin học hóa đó.

Báo cáo này nhằm 3 mục đích sau:

1. Phân tích tình hình hiện tại, thực trạng các khó khăn và thuận lợi của việc triển khai các ứng dụng Tin học tại Phòng Đào tạo.

2. Đề xuất một mô hình quản lý cụ thể Chương trình đào tạo và Thời khóa biểu khả thi được tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3. Các định hướng phát triển của phần mềm quản lý trong tương lai.


I. Qui trình quản lý hiện tại

1.1. Phần mềm quản lý đang sử dụng

1.2. Qui trình Xếp Thời khóa biểu hiện tại

1.3. Hệ thống Thông tin hiện tại: các tồn tại và bất cập

1.4. Mô hình và vị trí bài toán Quản lý Thời khóa biểu

II. Mô hình Chương trình đào tạo Đại học và Cao đẳng

2.1. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản

2.2. Mô hình Chương trình đào tạo

III. Mô hình quản lý Chương trình đào tạo và Thời khóa biểu tại HVKTQS

3.1. Mục đích thiết kế chính của phần mềm TKBU

3.2. Các chức năng cơ bản của phần mềm TKBU

3.3. Mô hình các đối tượng chính trong TKBU

3.4. Qui trình xếp Thời khóa biểu mới

IV. Các tính năng cơ bản của TKBU phiên bản 1.0

4.1. Phần mềm làm việc độc lập với dữ liệu Thời khóa biểu

4. 2. Nhập và lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Thời khóa biểu

4.3. Chức năng Quản lý Chương trình đào tạo

4.4. Nhập, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy năm học

4.5. Xem, nhập, điều chỉnh, xếp Thời khóa biểu

4.6. In ấn, truy vấn Thời khóa biểu

V. Các định hướng phát triển

5.1. Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU

5.2. Định hướng các phần mềm Quản lý Đào tạo tại HVKTQSURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=480

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn